ราชาศัพท์

คนไทยรักและเคารพพระมหากษัตริย์ ต้องการแสดงด้วยกิริยาวาจาว่า บูชา เทิดทูน จึงได้คิดค้นถ้อยคำที่เห็นว่าเป็นคำสุภาพ และคำสูงควรแก่พระเกียรติ มาใช้เป็นราชาศัพท์ กราบบังคมทูลพระกรุณา ให้ต่างจากถ้อยคำที่ใช้พูดในหมู่สามัญชน ราชาศัพท์นี้ถือเป็นแบบแผนที่ใช้สืบต่อกันมา นอกจากจะเป็นคำเฉพาะที่ใช้สำหรับเพ็ดทูล พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายแล้ว ยังหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และสุภาพชนด้วย ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาแขนงหนึ่งของชาติ

ชื่อเรื่อง: ราชาศัพท์

บรรณาธิการ: กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, สายไหม จบกลศึก

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบาญ

 • คำนำ  หน้า   (๓)  สารบาญ  หน้า   (๕)
 • คำอธิบาย วิธีใช้หนังสือราชาศัพท์  หน้า   (๗)
 • บทที่ ๑ คำอธิบายราชาศัพท์และการใช้ราชาศัพท์  หน้า     ๑
 • บทที่ ๒ ราชาศัพท์หมวดต่าง  หน้า   ๓๑
 • บทที่ ๓ คำนำพระนามและคำนำนาม  หน้า ๑๓๗
 • บทที่ ๔ คำนามและคำกริยาที่มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่ใช้ราชาศัพท์ต่างกัน หน้า ๑๓๗
 • บทที่ ๕ การใช้ราชาศัพท์ในการเขียนหนังสือ การกราบบังคมทูล  หน้า ๑๖๕
 • กราบทูล ทูล และถวายรายงานด้วยวาจา  หน้า ๑๘๗
 • ภาคผนวก  หน้า ๒๒๑
 • บรรณานุกรม  หน้า ๒๒๕
 • ดัชนีค้นคำ  หน้า ๒๔๑
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาจัดทำหนังสือ “ราชาศัพท์”   หน้า ๒๔๑