พรรณไม้ถิ่นเดียว การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงพรรณไม้ถิ่นเดียว จำนวน 68 ชนิด ที่มีการอนุรักษ์ มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านจนพืชดังกล่าวไม่มีโอกาสสูญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาพรหม มหาพรหมราชินี จำปีสิรินธร จำปีช้าง บุหงาเชิง พุดภูเก็ต โมลีสยาม ซึ่งพืชเหล่านี้มีการศึกษาการปรับตัวในแต่ละพื้นที่ปลูก และมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ จนได้รับความนิยม มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายซึ่งเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ ภายในเล่มมีภาพสีประกอบแต่ละชนิด

ชื่อเรื่อง: พรรณไม้ถิ่นเดียว การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์

ผู้แต่ง: ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น, จิรพันธ์ ศรีทองกุล และ อนันต์ พิริยะภัทรกิจ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า    (1)
 • จากผู้เขียน  หน้า    (2)
 • สารบัญ  หน้า    (3)
 • บทนำ  หน้า     1
 • การอนุรักษ์  หน้า     3
 • การพัฒนาการใช้ประโยชน์  หน้า     5
 • พรรณไม้ถิ่นเดียว  หน้า     8
 • กระเจาะ  หน้า     9
 • กระดังงาสงขลา  หน้า   11
 • หมากตอกเขาสก  หน้า 131
 • หมากดอกถลาง  หน้า 133
 • หมากพระราหู  หน้า 135
 • หมากวัฒนา  หน้า 137
 • อรพิม  หน้า 139
 • เอื้องแปรงสีฟันพระอินทร์  หน้า 141
 • เอื้องเหลืองจันทบูร  หน้า 143
 • ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์  หน้า 145
 • บรรณานุกรม  หน้า 148