ช้าง (Elephants): ช้างประจำรัชกาลที่ 9
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ช้างประจำรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีช้างเผือก 10 เชือก คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน พระเศวตวรรัตนกรี พระเศวตสุรคชาธาร พระศรีเศวตศุภลักษณ์ พระเศวตศุทธวิลาศ พระวิมลรัตนกิริณี พระศรีนรารัฐราชกิริณี พระเศวตภาสุรคเชนทร์ พระเทพรัชรกิริณี พระบรมนขทัศ
ช้าง (Elephants): ชีววิทยาของช้าง
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ชีววิทยาของช้าง ช้างไทย ช้างแอฟริกา ตระกูลช้าง เป็นไปตามอนุกรมวิธาน ดังนี้ Kingdom : Animalia          Phylum : Chordata                  Class : Mammalia                          Order : Proboscidea ลักษณะเด่นของสัตว์ใน Proboscidea คือ
ช้าง (Elephants): ช้างไทยในประวัติศาสตร์
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ช้างไทยในประวัติศาสตร์   ช้างไทยในสงครามประวัติศาสตร์ ในสมัยโบราณมีการใช้ช้างในการทำสงคราม ซึ่งถือว่าช้างนั้นเป็นกำลังสำคัญในการสู้ศึกเพื่อเอกราชของไทยเลยก็ว่าได้ การใช้ช้างในการทำสงครามนั้น ได้มีการกล่าววิธีการต่อสู้เอาไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือแม่ทัพก็จะใช้อาวุธของ้าวต่อสู้กันบนหลังช้าง