วันคุ้มครองผู้บริโภค 30 เมษายน
วันสำคัญในแต่ละเดือน
เมื่อ พ.ศ. 2512 มีเจ้าหน้าที่สหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ ได้เข้ามาชักชวนองค์การเอกชนในประเทศไทยให้เข้าร่วม แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากองค์การเอกชนของประเทศไทยขณะนั้นยังไม่พร้อม