งานไฟฟ้ารถยนต์

เนื้อหาครอบคลุมทฤษฎี และปฏิบัติในเรื่องเครื่องมือวัด ทางไฟฟ้ารถยนต์ หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน ระบบอำนวยความสะดวก เกจหน้าปัดรถยนต์

ชื่อเรื่อง: งานไฟฟ้ารถยนต์

ผู้แต่ง: ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทที่ 1 เครื่องมือวัดไฟฟ้าที่ใช้ในงานไฟฟ้ารถยนต์  หน้า      1
 • บทที่ 2 พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น  หน้า    13
 • บทที่ 3 แบตเตอรี่  หน้า    51
 • บทที่ 4 ระบบสตาร์ต  หน้า    73
 • บทที่ 5 จุดระเบิด  หน้า  127
 • บทที่ 6 ระบบประจุไฟฟ้า  หน้า  183
 • บทที่ 7 ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน  หน้า  265
 • บทที่ 8 ระบบอำนวยความสะดวก  หน้า  301
 • บทที่ 9 เกจวัดบนแผงหน้าปัด  หน้า  333
 • ภาคผนวก  หน้า  361
 • บรรณานุกรม  หน้า  411