สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

หนังสือ “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท คือ ความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะพืชสมุนไพร การขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร ข้อแนะนำสำหรับการใช้สมุนไพร รายการสมุนไพรสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน เนื้อหาสาระของหนังสือได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ิด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยหลายท่าน

ชื่อเรื่อง: สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

บรรณาธิการ: นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำสำนักพิมพ์  หน้า  3
 • คำนำ  หน้า  4
 • กิติกรรมประกาศ  หน้า  5
 • บทที่ 1 บทนำ  หน้า  9
 • – ความหมายของสมุนไพร  หน้า  10
 • – การพิจารณารายการสมุนไพรสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน  หน้า 10
 • บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับลักษณะสมุนไพร  หน้า  14
 • บทที่ 3 การขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพร  หน้า  20
 • บทที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยบกับสมุนไพร  หน้า  27
 • – สารประกอบทางเคมีและเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร  หน้า  28
 • – การเก็บสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยา  หน้า  31
 • – การแปรสภาพและเก็บรักษาพืชสมุนไพร  หน้า  32
 • – เทคนิคการเตรียมยาสมุนไพร  หน้า  34
 • บทที่ 5 ข้อแนะนำในการใช้สมุนไพร  หน้า  37
 • บทที่ 6 รายการสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน (เรียงลำดับตามพยัญชนะไทย) 62 รายการ หน้า  41

บรรรณานุกรม  หน้า  174