ปทานุกรมภาษามือไทย เล่ม 1

ปทานุกรมภาษามือไทย เล่ม 1

ปทานุกรมภาษามือฉบับนี้เป็นการสาธิตภาษามือไทยอย่างชัดเจน ให้ทราบถึงความหลากหลายต่าง ๆ และการสืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลานานของภาษามือไทย เป็นงานภาษามือที่ถูกต้องฉบับแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นด้วยภาษามือไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยมีวากยสัมพันธ์ และไวยกรณ์ของตัวเอง แตกต่างจากภาษาพูดของไทย ในเล่มประกอบด้วย กริยาแสดงความเคลื่อนไหว คำตรงกันข้าม ความหมายปฏิเสธ คำกริยาและการใช้ มิติ ส่วนภาคผนวกเป็นการแสดงภาพภาษามือเกี่ยวกับ วันต่าง ๆ สีต่าง ๆ คำถาม เบ็ดเตล็ด และท่านิ้วมือในภาษาไทย

ชื่อเรื่อง: ปทานุกรมภาษามือไทย เล่ม 1

โดยได้รับความร่วมมือจาก: สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และโครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นานาชาติแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ: โอเวน ริกลีย์ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า II
 • ประกาศคุณูปการ  หน้า III
 • ความเป็นมา  หน้า V
 • บทแนะนำการใช้หนังสือ  หน้า X
 • แผนที่ประเทศไทย  หน้า 1
 • กริยาแสดงการเคลื่อนไหว  หน้า 17
 • คำตรงกันข้าม  หน้า 73
 • ความหมายปฏิเสธ  หน้า 123
 • คำกริยาและการใช้  หน้า 145
 • มิติ  หน้า 211
 • ผนวก  หน้า 288
 • คณะผู้จัดทำ  หน้า 322
 • หนังสืออ้างอิง  หน้า 326
 • คำแนะนำการใช้หนังสือ (ภาษาอังกฤษ)  หน้า 327
 • ดรรชนี (ภาษาอังกฤษ)  หน้า 353
 • ดรรชนี (ภาษาไทย)  หน้า 371

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ