การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน (Temperate Small Fruits Production in Tropical Zone)

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เรื่องการขยายพื้นที่ปลูกไม้ผลเขตหน้าหนาว ของแถบประเทศในเขตร้อนและกึ่งร้อน ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยี และเทคนิควิธีการที่คิดค้นจากการทดลองวิจัย ทำให้สามารถผลิตผลไม้เขตหนาวชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพ ได้มากประเภทและหลากหลายชนิด

ชื่อเรื่อง: การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน (Temperate Small Fruits Production in Tropical Zone)

ผู้แต่ง: ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็ก (Temperate Small Fruits)  หน้า     1
 • กิวีฟรุต : Kiwi fruit (Actinidia deliciosa)  หน้า     9
 • เคพกูสเบอรี หรือระฆังทอง : Cape gooseberry (Physalis peruviana L.)  หน้า   29
 • บลูเบอรี : Blueberries (Vaccinium spp.)  หน้า   45
 • มัลเบอรี : Mulberry (Morus spp.)  หน้า   61
 • มะเดื่อฝรั่ง : Fig (Ficus carica)  หน้า   73
 • ราสพ์เบอรี : Raspberry (Rubus idaeus L.)  หน้า   89
 • ลูกลิ้น : Red Bayberry (Myrica rubra Sieb. & Zucc.)  หน้า 103
 • เสาวรส : Passion fruit (Passiflora edulis Sims)  หน้า 117
 • การพัฒนาการผลิตสตรอเบอรีในประเทศไทย (Improvement of Strawberry Production in Thailand)  หน้า 147
 • บรรณานุกรม  หน้า 165
 • ดัชนี  หน้า 171