โลกร้อน ฉบับคนรุ่นใหม่

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือขายดีติดอันดับ เป็นหนังสือที่แปลมาจาก An inconvenient truth เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบและประเด็นทางการเมือง ทั้งในสหรัฐอเมริกาและการเมืองระหว่างประเทศเกี่ยวกับ “โลกร้อน” มาย่อยและนำเสนอ ในรูปแบบที่คนทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งก็สามารถเข้าใจได้โดยง่าย อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ก็คือ การเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันชะลอปัญหาโลกร้อน โดยการลดการปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ออกสู่บรรยากาศ นอกเหนือจากการเปลี่ยนไปใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับบรรยากาศ ผู้เขียนได้ชักชวนให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการใช้ชีวิตที่ลดความฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น

ชื่อเรื่อง: โลกร้อน ฉบับคนรุ่นใหม่

ผู้แต่ง: อัล กอร์

ผู้แปล: พลอยแสง เอกญาติ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำสำนักพิมพ์  หน้า   10
 • คำนำเสนอ  หน้า   11
 • จากผู้แปล  หน้า   13
 • บทนำ  หน้า   14
 • บทที่หนึ่ง โลกเรากำลังจะเปลี่ยนไป  หน้า   16
 • บทที่สอง สัณญาณเงียบ  หน้า   22
 • บทที่สาม หลักฐานอันเย็นยะเยือก  หน้า   36
 • บทที่สี่ ระวังพายุเฮอริเคน  หน้า   63
 • บทที่ห้า น้ำท่วมและภัยแล้ง  หน้า   76
 • บทที่หก สุดขอบโลก : ขั้วโลกเหนือ  หน้า   84
 • บทที่เจ็ด สุดขอบโลก : ขั้วโลกใต้  หน้า   96
 • บทที่แปด แผนที่โลกฉบับใหม่  หน้า 112
 • บทที่เก้า ปัญหาใหญ่  หน้า 122
 • บทที่สิบ อันตรายต่อสุขภาพ  หน้า 128
 • บทที่สิบเอ็ด เสียสมดุล  หน้า 134
 • บทที่สิบสอง การปะทะ หน้า 140
 • บทที่สิบสาม ผลข้างเคียงจากเทคโนโลยี หน้า 153
 • บทที่สิบสี่ “Denial (การปฏิเสธ) ไม่ใช่แค่ชื่อแม่น้ำในอิยิปต์”  หน้า 162
 • บทที่สิบห้า วิกฤตคือโอกาส  หน้า 170
 • กิตติกรรมประกาศ หน้า 188
 • เครดิต  หน้า 191
 • ดรรชนี  หน้า 193