20 ก.ย. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครั้งที่ 3

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครั้งที่ 3 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1

Read more

13 ก.พ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create Lists Functions”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create Lists Functions”  สำหรับบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษ์ผู้สนใจอื่นๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ “การสร้างรายการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในระบบ Millennium” 

Read more

27 – 28 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create List Function : การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักหอสมุดกลางโดยฝ่ายบริการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create List Function : การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน” ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

6 และ 8 ก.พ. 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium Acquisition

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 09.30-15.30 น. บุคลากรฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆ 20 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium Acquisition ในอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Create Lists ส่วนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ

Read more