20 ก.ย. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครั้งที่ 3

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครั้งที่ 3 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายธนกร ช่อไม้ทอง รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ได้กล่าวเปิดโครงการ โดยสรุปดังนี้

“การอบรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง System Modules ผู้จัดการ Modules ต่างๆ ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ INNOPAC Millennium ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติงานและเก็บสถิติการทำงานของตนเองให้ดี เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังที่ชัดเจนจะมีผลกระทบต่อพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน การเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นจากปฏิบัติการไปเป็นชำนาญการ จากชำนาญการไปเป็นชำนาญการพิเศษ แต่ละหน่วยงานจะมีชำนาญการพิเศษไม่มาก ขึ้นอยู่กับภาระงานว่าจำเป็นต้องมีชำนาญการพิเศษหรือไม่ ตามกรอบภาระงานที่วิเคราะห์อัตรากำลังในงานนั้นๆ ถึงแม้นผู้ประฏิบัติงานจะมีประสบการณ์และภาระหน้าที่ที่สามารถทำชำนาญการพิเศษได้ แต่หน่วยงานไม่มีกรอบอัตรากำลังสำหรับชำนาญการพิเศษก็ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ สิ่งที่จะแจ้งให้ทราบและมีผลกระทบกับบรรณารักษ์ทุกคน ที่ต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อเรียนรู้ระบบงานใหม่ในเร็ววันนี้ คือ สำนักหอสมุดกลางจะดำเนินการอัพเกรดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ไปเป็น Sierra โดยอยู่ในขั้นตอนดำเนินการของบประมาณจัดซื้อตามกฎหมายที่สอดคล้องกัน ซี่งมีความเป็นไปได้ 90% แล้ว หากไม่สำเร็จจะยังคงใช้ระบบเดิม แต่ไม่มีงบประมาณบำรุงรักษา โดยจะยังสามารถใช้งานต่อไปได้อีก 5 ปี แต่จะส่งผลกระทบในการปฏิบัติงาน”

ภาพวิทยากร นางสาวธนพรรณ ธนันทา และนางสาวฐาปนี เลขาพันธ์ ผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัติโนมัติ INNOPAC Millennium
ภาพวิทยากร นางสาวธนพรรณ ธนันทา และนางสาวฐาปนี เลขาพันธ์ ผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัติโนมัติ INNOPAC Millennium
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครั้งที่ 3
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครั้งที่ 3

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk ในปีงบประมาณ 2561 นี้ได้จัดให้มีทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 วิทยากร ได้แก่ นางสาวธนพรรณ ธนันทา และนางสาวฐาปนี เลขาพันธ์ ผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัติโนมัติ INNOPAC Millennium งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 43 คน เป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแล Module หรือบุคลากรที่สนใจของสำนักหอสมุดกลาง


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด