20 ก.ย. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครั้งที่ 3

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครั้งที่ 3 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1

Read more

26 ม.ค. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “INNOPAC System Modules Talk : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ”

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “INNOPAC System Modules Talk : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ” โดยหน่วยห้องสมุดอัตโนมัติ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด มีวัตถุประสงค์ของเพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโมดูลต่างๆ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium INNOPAC

Read more