20 ก.ย. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครั้งที่ 3

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครั้งที่ 3 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1

Read more

19 มี.ค. 2556 ผู้แทนบริษัท INNOVATIVE เยี่ยมสำนักหอสมุดกลางและบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra”

 19 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น. ผู้แทนบริษัท INNOVATIVE คือ คุณกฤษณา ธรรมปาโล และ Mr.Hamish McDonald เยี่ยมสำนักหอสมุดกลาง และร่วมบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra” โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางกล่าวต้อนรับและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมฟังบรรยายและซักถามข้อสังสัยต่างๆ ของโปรแกรมดังกล่าว

Read more