13 ก.พ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create Lists Functions”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create Lists Functions”  สำหรับบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษ์ผู้สนใจอื่นๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ “การสร้างรายการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในระบบ Millennium”  ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 17 คน วิทยากรบรรยายเป็นผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 2 คน คือ น.ส. ธนพรรณ ธนันทา และน.ส. ฐาปนี เลขาพันธ์

ภาพวิทยากรบรรยาย 2 คน คือ น.ส.ธนพรรณ ธนันทา และน.ส.ฐาปนี เลขาพันธ์ ผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ภาพวิทยากรบรรยาย 2 คน คือ น.ส. ธนพรรณ ธนันทา และน.ส. ฐาปนี เลขาพันธ์ ผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Millennium Create Lists Funtions"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create Lists Functions”

ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด