27 – 28 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create List Function : การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักหอสมุดกลางโดยฝ่ายบริการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create List Function : การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน” ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพนางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ หัวหน้าหน่วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แนะนำวิทยากรทั้ง 2 คน
ภาพนางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ หัวหน้าหน่วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แนะนำวิทยากรทั้ง 2 คน

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะของผู้ปฏิบัติงานในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Millennium ทางด้านการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Create List Function) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 22 คน วิทยากร บรรยายโดย นางสาวธนพรรณ  ธนันทา และนางสาวฐาปนี  เลขาพันธ์ ซึ่งเป็นบรรณารักษ์ผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติตามวิทยากรบรรยาย
ภาพผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติตามวิทยากรบรรยาย
ภาพในขณะที่มีการบรรยาย
ภาพผู้เข้าอบรมกำลังฝึกปฏิบัติในขณะที่วิทยากรกำลังบรรยาย

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด