18 ส.ค. 2563 สำนักหอสมุดกลางเริ่มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra

18 สิงหาคม 2563 นายสุชล แก้วประทุม ประธานคณะทำงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นำคณะทำงานร่วมตรวจสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ตรวจรับระบบ และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำนักหอสมุดกลาง ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  มีการปรับปรุง (version upgrade) เป็นรุ่น Millennium ทั้งระบบ Hardware และ Software  และปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra  สามารถรองรับมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมแบบใหม่ (RDA)  เพื่อให้การปฏิบัติงานให้บริการด้านวิชาการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ เป็นศูนย์กลางบริการทางด้านวิชาการ แหล่งค้นคว้าการวิจัย สนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพคณะทำงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทดสอบและตรวจรับระบบ
ภาพคณะทำงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทดสอบและตรวจรับระบบ
ภาพคณะทำงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทดสอบและตรวจรับระบบ จุดยืมหนังสือด้วยตนเอง
ภาพคณะทำงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทดสอบและตรวจรับระบบ จุดยืมหนังสือด้วยตนเอง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด