6 และ 8 ก.พ. 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium Acquisition

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 09.30-15.30 น. บุคลากรฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆ 20 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium Acquisition ในอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Create Lists
ส่วนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Review file -> Exporting Records-> FM สก.56-2-1-> ส่งออก
วิทยากร คือ นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ และ นางเอื้อมพร ยศจนา บรรณารักษ์ ปฎิบัติการ


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ