18 พ.ค. 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word and Excel สำหรับงานห้องสมุด

18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word and Excel สำหรับงานห้องสมุด เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางปฏิบัติงานด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการ

Read more

8 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส.”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะทำงานกิจกรรม 5 ส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส”  สำหรับผู้ตรวจ

Read more

4 ส.ค. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดทำแผนธุรกิจแผนพัฒนาองค์กร และ SWOT Analysis”

4 สิงหาคม 2559 ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดทำแผนธุรกิจแผนพัฒนาองค์กร และ SWOT Analysis” เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และนโยบายของสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1

Read more

26-28 เม.ย. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9

26 – 28 เมษายน 2559 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9 สำหรับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้ง 23 สาขาวิทยบริการฯ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังมีลำดับการบรรยายและฝึกปฏิบัติในแต่ละวัน ดังนี้

Read more

14 ส.ค. 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบท (Script) เพื่อสร้างสารสนเทศ”

14 สิงหาคม 2557 งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบท (Script) เพื่อสร้างสารสนเทศ” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เข้าอบรม 30

Read more

28 มิ.ย. 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม Google Document”

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางและบุคลากรจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 40 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม

Read more

27-29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง”

คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) สำนักหอสมุดกลาง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง ระหว่างวันที 27-29 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3

Read more

29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ”

29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 20 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ” เน้นการเพิ่มทักษะวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการนำชมและแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด และเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีแนวการแนะนำไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการต้อนรับและนำชมคณะผู้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกสำนักหอสมุดกลาง นางสาววรารัตน์ แตงเจริญ วิทยากรบรรยาย เรื่อง “พื้นฐาน

Read more

16 มิ.ย. 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)”

16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง วิทยากร

Read more

9 ธ.ค. 2553 อบรมงานธุรการและสารบรรณ

9  ธันวาคม 2553 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดการอบรมงานธุรการและสารบรรณสำหรับบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ทั้งหมด 17 คน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บ

Read more

29 มิ.ย. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรือง “Competency กับบุคลากรสายวิชาชีพ”

29 มิถุนายน 2553 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรือง “Competency กับบุคลากรสายวิชาชีพ” รับผิดชอบโครงการโดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 (QMC) ผู้ร่วมอบรมร่วม 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาชีพที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความ

Read more