8 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส.”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะทำงานกิจกรรม 5 ส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส”  สำหรับผู้ตรวจ 5 ส ณ ห้องประชุมชั้น

Read more

4 ส.ค. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดทำแผนธุรกิจแผนพัฒนาองค์กร และ SWOT Analysis”

4 สิงหาคม 2559 ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดทำแผนธุรกิจแผนพัฒนาองค์กร และ SWOT Analysis” เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และนโยบายของสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง บรรยายโดย นายธนกร ช่อไม้ทอง

Read more

26-28 เม.ย. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9

26 – 28 เมษายน 2559 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9 สำหรับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้ง 23 สาขาวิทยบริการฯ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังมีลำดับการบรรยายและฝึกปฏิบัติในแต่ละวัน ดังนี้

Read more

5 ก.พ. 2559 โครงการอบรม เรื่อง “ขับขี่ ปลอดภัยลดอุบัติภัยจราจร”

5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการอบรม เรื่อง “ขับขี่ ปลอดภัยลดอุบัติภัยจราจร” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายจราจร ข้อบังคับ มารยาท และวินัยในการขับขี่ที่ถูกต้อง

Read more

14 ส.ค. 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบท (Script) เพื่อสร้างสารสนเทศ”

14 สิงหาคม 2557 งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบท (Script) เพื่อสร้างสารสนเทศ” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เข้าอบรม 30 คน

Read more

28 มิ.ย. 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม Google Document”

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางและบุคลากรจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 40 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม Google Document บรรยายโดย นายกษิดินทร์

Read more

27-29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง”

คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) สำนักหอสมุดกลาง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง ระหว่างวันที 27-29 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยาย เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดย

Read more

29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ”

29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 20 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ” เน้นการเพิ่มทักษะวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการนำชมและแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด และเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีแนวการแนะนำไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการต้อนรับและนำชมคณะผู้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกสำนักหอสมุดกลาง นางสาววรารัตน์ แตงเจริญ วิทยากรบรรยายเรื่อง “พื้นฐาน และทักษะการเป็นวิทยากร” ในช่วงเช้า ได้ให้เทคนิคพื้นฐานและแนะนำทักษะการเป็นวิทยากร จากประสบการณ์การทำงานทั้งทางด้านวิชาการ และด้านบันเทิง

Read more

16 มิ.ย. 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)”

16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง วิทยากร : รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข และ

Read more

9 ธ.ค. 2553 อบรมงานธุรการและสารบรรณ

9  ธันวาคม 2553 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดการอบรมงานธุรการและสารบรรณสำหรับบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ทั้งหมด 17 คน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บ หนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม ของแต่ฝ่ายและแต่ละคณะทำงาน

Read more