29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ”

29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 20 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ” เน้นการเพิ่มทักษะวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการนำชมและแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด และเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีแนวการแนะนำไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการต้อนรับและนำชมคณะผู้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกสำนักหอสมุดกลาง

นางสาววรารัตน์ แตงเจริญ วิทยากรบรรยายเรื่อง “พื้นฐาน และทักษะการเป็นวิทยากร” ในช่วงเช้า ได้ให้เทคนิคพื้นฐานและแนะนำทักษะการเป็นวิทยากร จากประสบการณ์การทำงานทั้งทางด้านวิชาการ และด้านบันเทิง

นางสาวเสาวณีย์ ไตรวิทยาศิลป์ บรรยาย เรื่อง “การนำเสนอข้อมูลและบริการต่างๆ” ซึ่งได้ชี้แจงถึงแหล่งเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสือสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การนำเสนอสถิติทรัพยากรที่เรามีให้บริการ ข้อมูลระเบียบ การใช้งาน การสมัครสมาชิก การยืมต่อด้วยตนเอง และบริการอื่นๆ

นางสาวสุฑามาส ดัสดูล เรื่อง “วิธีการนำเสนอ DB เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษอื่นๆ” เน้นแนะนำการบริการสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำนักหอสมุดกลางมีไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ ครอบคุมทุกคณะ

ช่วงสุดท้าย สรุปปัญหา และอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและนำเสนอข้อมูล ปรึกษา หารือ ทบทวน และหาข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดทำ Presentation และสื่อต่างๆ ที่จะนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่จะมาเยี่ยมชมและศึกษา ดูงานที่สำนักฯ หรือแม้กระทั่ง คณะ/หน่วยงานภายนอก ที่เราจะออกไปแนะนำการใช้ห้องสมุด ในการทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ