22 พ.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการคุมสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นำโดยอาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชรสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติการคุมสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์

Read more

18 พ.ค. 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word and Excel สำหรับงานห้องสมุด

18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word and Excel สำหรับงานห้องสมุด เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางปฏิบัติงานด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการ

Read more