27-29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง”

คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) สำนักหอสมุดกลาง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง ระหว่างวันที 27-29 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยาย เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ เกตุษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง เทคนิคของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
– หน้าที่ของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
– การดำเนินการตรวจติดตามคูณภาพภายใน
– คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ศึกษาดูงานระบบบริหารคุณภาพของโรงไฟฟ้าน้ำเขื่อนศรีนครินทร์
บรรยายโดย วิทยากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ