16 มิ.ย. 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)”

16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง วิทยากร : รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข และ ดร.นารินี แสงสุข
กิจกรรมช่วงเช้า
– กิจกรรมสำรวจความเชี่ยวชาญในแต่ละบุคคล
– กิจกรรมสร้างหอคอย ฝึกการทำงานเป็นทีม และภาวะการเป็นผู้นำ ทำงานภายใต้ความกดดัน ข้อจำกัดของเวลาที่มีให้น้อย และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
กิจกรรมช่วงบ่าย
– แยกย้ายประชุมกลุ่ม ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู้ ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน
ที่ กพร.ยึดเป็นแนวปฏิบัติ คือ

1. การบ่งชี้ความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 7. การเรียนรู้
4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้

–  นำเสนอผลงานหน้าห้องประชุมตามลำดับกล่ม แต่ละชุมชนนักปฏิบัติ


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ