28 มิ.ย. 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม Google Document”

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางและบุคลากรจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 40 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม Google Document บรรยายโดย นายกษิดินทร์ เศวตชาติ และนางมธุตฤณ เตียง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม Google Document" (28 มิ.ย. 2556)
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม Google Document” (28 มิ.ย. 2556)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ