29 มิ.ย. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรือง “Competency กับบุคลากรสายวิชาชีพ”

29 มิถุนายน 2553 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรือง “Competency กับบุคลากรสายวิชาชีพ” รับผิดชอบโครงการโดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 (QMC) ผู้ร่วมอบรมร่วม 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาชีพที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่อง สมรรถนะ (Competency) ของหน้าที่ที่รับผิดชอบวิทยากร
1 ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์
2 หัวหน้าฝ่าย 9 คน เป็นวิทยากรกลุ่มย่อย


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด