14 ส.ค. 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบท (Script) เพื่อสร้างสารสนเทศ”

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบท (Script) เพื่อสร้างสารสนเทศ" (18 ส.ค. 2557)
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบท (Script) เพื่อสร้างสารสนเทศ” (14 ส.ค. 2557)

14 สิงหาคม 2557 งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบท (Script) เพื่อสร้างสารสนเทศ” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เข้าอบรม 30 คน

การอบรมครั้งนี้ทำให้บุคคลากรสำนักหอสมุุดกลาง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งาน จากความรู้เกี่ยวกับการเขียนบท (Script) ที่ได้รับได้ บรรยายโดย อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงาและรักษาราชการคณบดีคณะสื่อสารมวลชน


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด