8 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส.”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะทำงานกิจกรรม 5 ส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส”  สำหรับผู้ตรวจ 5 ส ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยายโดย นางสาวพิสมัย บุญอยู่  

ภาพ นางสาวพิสมัย บุญอยู่ วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส." (8 ก.พ. 2560)
ภาพ นางสาวพิสมัย บุญอยู่ วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส.” (8 ก.พ. 2560)
ภาพ รศ. ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ภาพ รศ. ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ภาพบรรยากาสการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส."
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส.”

ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจเกิดความเข้าใจ ในเรื่องบทบาท หน้าที่ของผู้ตรวจ วัตถุประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน และจุดต่างๆ ที่ควรพิจารณาในการตรวจติดตาม รวมทั้ง การให้คะแนนและการสรุปผลหลังการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส เพื่อช่วยให้การพัฒนากิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลางสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพในการปฏิบัติงาน


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด