18 พ.ค. 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word and Excel สำหรับงานห้องสมุด

18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word and Excel สำหรับงานห้องสมุด เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางปฏิบัติงานด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการ และจัดทำเอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิทยากรโดย นายกฤษดา สุทีวรรน์ และนายธนาคาร ศรีคลัง (ผู้ช่วยวิทยากร) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพนายกฤษดา สุทีวรรน์ วิทยากร บรรยาย "เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word and Excel สำหรับงานห้องสมุด"
ภาพนายกฤษดา สุทีวรรน์ วิทยากร บรรยาย “เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word and Excel สำหรับงานห้องสมุด”
ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word and Excel สำหรับงานห้องสมุด" ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word and Excel สำหรับงานห้องสมุด” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ: พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด