4 ส.ค. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดทำแผนธุรกิจแผนพัฒนาองค์กร และ SWOT Analysis”

 นายธนกร ช่อไม้ทอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด วิทยากรผู้บรรยาย
นายธนกร ช่อไม้ทอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด วิทยากรผู้บรรยาย

4 สิงหาคม 2559 ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดทำแผนธุรกิจแผนพัฒนาองค์กร และ SWOT Analysis” เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และนโยบายของสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง บรรยายโดย นายธนกร ช่อไม้ทอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด