26-28 เม.ย. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9

26 – 28 เมษายน 2559 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9 สำหรับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้ง 23 สาขาวิทยบริการฯ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังมีลำดับการบรรยายและฝึกปฏิบัติในแต่ละวัน ดังนี้26 เมษายน 2559 ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
เวลา 9.00 – 9.30 น. วิทยากร : นายสุชาติ พิกุลเทศ และคณะ บรรยายเรื่อง
– การจัดการทร้พยากรสารสนเทศในบริบทสังคมแห่งการเรียนรู้
– กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการเตรียมทรัพยากรเพื่อพร้อมให้บริการให้ห้องสมุดมิติใหม่

ภาพนายสุชาติ พิกุลเทศ และคณะ
ภาพนายสุชาติ พิกุลเทศ และคณะ

เวลา 9.30 – 10.00 น. วิทยากร : นางสาวพิสมัย บุญอยู่ และคณะ บรรยายเรื่อง ” บทบาทหน้าที่ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และการมีส่วนร่วมของบรรณารักษ์ห้องสมุดสาขาวิทยบริการ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ”

ภาพนางสาวพิสมัย บุญอยู่ และคณะ
ภาพนางสาวพิสมัย บุญอยู่ และคณะ

เวลา 10.15 -12.15 น. วิทยากร : นางจิรณี ขวัญเมือง บรรยายเรื่อง “บริการอย่างไรให้ตรงใจผู้รับบริการ”

ภาพนางจิรณี ขวัญเมือง
ภาพนางจิรณี ขวัญเมือง

เวลา 13.00 – 16.15 น. วิทยากร : นายกฤษดา สุทีวรรน์ บรรยายเรื่อง “Application บน Smart Device เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและบริการห้องสมุด”

ภาพนายกฤษดา สุทีวรรน์
ภาพนายกฤษดา สุทีวรรน์

27 เมษายน 2559 ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
เวลา 9.00 – 12.00 น. วิทยากร : นายพิชญุตม์ ลี้วิทยา บรรยายเรื่อง “ขั้นตอนการจำหน่ายหนังสือออกตามระเบียบพัสดุฯ”

ภาพนายพิชญุตม์ ลี้วิทยา
ภาพนายพิชญุตม์ ลี้วิทยา

28 เมษายน 2559 ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
เวลา 9.00 – 12.00 น. วิทยากร : นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ และนางสาวปริญญ์ ขวัญเรียง บรรยายเรื่อง
– วิธีการรวบรวมรายชื่อหนังสือที่ต้องการจำหน่ายออกจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
– การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ภาพนางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ และนางสาวปริญญ์ ขวัญเรียง
ภาพนางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ และนางสาวปริญญ์ ขวัญเรียง

เวลา 13.00 – 16.15 น. เสวนาปัญหา และอุปสรรค แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด