9 ธ.ค. 2553 อบรมงานธุรการและสารบรรณ

ธันวาคม 2553 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดการอบรมงานธุรการและสารบรรณสำหรับบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ทั้งหมด 17 คน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บ หนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม ของแต่ฝ่ายและแต่ละคณะทำงาน

วิทยากร คือ นายศิริเลิศ ปูชนียกุล บรรยาย เรื่อง
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ
*  รูปแบบของหนังสือราชการ
–  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

นายชัยฤทธิ์ สาลี หัวหน้างานสำนักเลขาฯ บรรยาย เรื่อง “รายงานการประชุม”
– รูปแบบ รายงานการประชุม
– เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ