20 ก.ย. 2559 ประชุมสำนักหอสมุดกลางเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560

20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more

6 ม.ค. 2557 ประชุมชี้แจงการประกาศใช้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ และหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักหอสมุดกลาง

6 ม.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ชี้แจงในที่ประชุม ถึงการประกาศใช้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักหอสมุดกลาง หลังจากเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการ โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่านร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Read more

11 ก.ค. 2556 ประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติราชการ สำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางเป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติราชการ ในสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Read more