5 ต.ค. 2560 ประชุมรับทราบนโยบายสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมรับทราบนโยบายสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ได้แจ้งในที่ประชุมถึงประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

ภาพรองศาสตราจารย์ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ชี้แจงในที่ประชุมประเด็นสำคัญต่างๆ ทีปีงบประมาณนี้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปล
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ชี้แจงในที่ประชุมประเด็นสำคัญต่างๆ สำหรับปีงบประมาณ 2561

1. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเข้าเยี่ยมชมสภาพโครงสร้างอาคารสำนักหอสมุดกลาง ในจุดที่เกิดปัญหา โดยหัวหน้างานสำนักงานเลขา และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จะเป็นผู้เตรียมการนำชม

2. เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณในการจัดจ้างพนักงานทำความสะอาด และจะส่งผลกระทบกับความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ในการให้บริการ ดังนี้

2.1 การให้บริการล่วงเวลา (ก่อน 8.30 น. และหลัง 16.30 น.) ในวันจันทร์-เสาร์
2.2 การให้บริการในวันอาทิตย์ตลอดทั้งวัน
โดย สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

3. จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงานบางส่วน โดยมอบให้หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดจัดทำคู่มือวิธีการประเมิน เพื่อแจกแจงรายละเอียด และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2561
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2561
ภาพกรรมการนับผลคะแนนโหวตกิจกรรม 5 ส ทำต่อหรือไม่ทำต่อ
ภาพคณะกรรมการนับผลคะแนนโหวตกิจกรรม 5ส ทำต่อหรือไม่ทำต่อ?

4. ทำการโหวตว่า “จะมีการจัดทำโครงการ 5ส ต่อไปอีกหรือไม่? ”
ผลการโหวต :

  • ทำต่อ 50 คน คิดเป็น 35.46 % ของบุคลากรทั้งหมด
  • ไม่ทำต่อ 49 คน คิดเป็น 34.75 % ของบุคลากรทั้งหมด
  • ติดราชการไม่เข้าร่วมประชุม/ไม่ประสงค์จะออกเสียง 42 คน คิดเป็น 29.78% ของบุคลากรทั้งหมด

จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ปัจจุบันมีทั้งหมด 141 คน
ผู้ร่วมโหวต ทั้งหมด 99 คน คิดเป็น 70.21 %  ของบุคลากรทั้งหมด
ติดราชการไม่เข้าร่วมประชุม/no vote 42 คน คิดเป็น 29.78% ของบุคลากรทั้งหมด

สรุป ดำเนินโครงการกิจกรรม 5ส ต่อไป


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด