24 พ.ค. 2559 : ประชุมสำนักหอสมุดกลางเพื่อรับฟังแนวทางในการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง

4 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางในการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2559 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม และรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการบริหาร การจัดโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา และจะจัดภายในปีงบประมาณนี้

01-ประชุมสำนักหอสมุดกลาง
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม และรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการบริหาร
02-ประชุมสำนักหอสมุดกลาง
บุคลากรสำนักงานเลขานุการ, นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ และนางสาวพรทิพย์ รักบุรี ชี้แจงประเด็นงานที่มีผลกระทบในปีงบประมาณ 2559

เพื่อให้ตอบสนองนโยบายของสำนักหอสมุดกลาง พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางยังให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ชี้แจงประเด็นที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
– บุคลากรสำนักงานเลขานุการ ได้แก่ นางสานิต ณรงค์ฤทธิเดช นางสาวประภัสสร ศรีไสยา และ นางสาวธารารัตน์ ผลเจริญสุข ร่วมชี้แจงการเขียนแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
– นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ หัวหน้าหน่วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ชี้แจงถึงผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดกลาง เมื่อเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนค่ายของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลระบบเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและการลาออกของผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีกคน
– นางสาวพรทิพย์ รักบุรี ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) ชี้แจงการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ถึงความเป็นมา การดำเนินงานในปัจจุบัน และอนาคต


ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด