20 ก.ย. 2559 ประชุมสำนักหอสมุดกลางเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560

20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3
โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม, รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ และรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์ ได้ชี้แจงการดำเนินงานปี 2559 ที่ผ่านมาและแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการบริหารงานปี 2560 ในฝ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดทุกท่านร่วมรับฟังแนวนโยบายการบริหาร ปีงบประมาณ 2560
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดทุกท่านร่วมรับฟังแนวนโยบายการบริหาร ปีงบประมาณ 2560

ลำดับสุดท้าย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง คุณชัยฤทธิ์ สาลี กล่าวอำลา และแนะนำการทำงานราชการให้ประสบความสำเร็จแก่บุคลากรรุ่นน้องในที่ประชุมด้วยความห่วงใย เนื่องจากเป็นปีสุดท้ายที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ

ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด