17 ก.ค. 2557 ประชุมสำนักหอสมุดกลางเนื่องในวาระอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมสำนักฯ เนื่องในวาระอำลาตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 ทั้งนี้ผู้อำนวยการฯ ได้ชี้แจงถึงการปฏิบัติการหน้าที่ ที่ผ่านมาในช่วงเวลา 4 ปี ในวาระการดำรงตำแหน่งของท่าน ได้มีการบริหารปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ที่เห็นได้ชัด คือ การปรับโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร และการปรับปรุงสำนักหอสมุดกลางให้ทันสมัย และฝากความห่วงใยถึงความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรทุกคนในการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น

ประชุมสำนักหอสมุดกลางเนื่องในวาระอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (17 ก.ค. 2557 )
ประชุมสำนักหอสมุดกลางเนื่องในวาระอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (17 ก.ค. 2557 )

ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด