13 มี.ค. 2560 ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล่ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล่ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ได้ให้โอวาทและมอบนโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมฯ (13 ส.ค. 2560)
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมฯ (13 ส.ค. 2560)

พร้อมกันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อพัฒนาหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ปปช.ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

ม.รามคำแหง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อพัฒนาหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ปปช.ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน" (13 มี.ค. 2560)
ภาพผู้บริหาร ม.รามคำแหง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อพัฒนาหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ปปช.ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” (13 มี.ค. 2560)
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมฯ (13 ส.ค. 2560)
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมฯ (13 ส.ค. 2560)

หลังจากนั้น มีการชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสอบไล่ ตามลำดับดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการสอบไล่
    ได้กล่าว “ชี้แจงหัวหน้าตึกและคณะกรรมการควบคุมการสอบให้เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติในการควบคุมการสอบ”
  2. รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
    ได้ชื้แจงเกี่ยวกับ “การลงทะเบียนเรียน การจัดสอบนักศึกษา การจัดกรรมการควบคุมการสอบ และปัญหาอุปสรรค”
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพประธานกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ ได้ชื้แจงเกี่ยวกับ “การควบคุมการรับส่ง-ส่งข้อสอบ การเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ การจ่ายกระดาษคำตอบและปัญหาอุปสรรค์”
  4. อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์  จารุพัฒน์หิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ได้ชื้แจงเกี่ยวกับ “การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ”

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด