11 ก.ค. 2556 ประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติราชการ สำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางเป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติราชการ ในสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ภาพประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติราชการ สำนักหอสมุดกลาง (11 ก.ค. 2556)
ภาพประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติราชการ สำนักหอสมุดกลาง (11 ก.ค. 2556)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ