29 ม.ค. 2564 ประชุมสำนักหอสมุดกลางเตรียมเปิดบริการหลังจากปิดบริการเลี่ยงการระบาดโควิด-19

29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางแจ้งในที่ประชุม สำนักหอสมุดกลางจะเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นเสาร์-อาทิตย์) ขอให้บุคลากรทุกท่านส่งรายงานการปฏิบัติงาน Work from home ของเดือนมกราคมให้ครบถ้วน พร้อมกับเตรียมเอกสารในรูปแบบธรรมดาและแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ระบบบริหารงานคุณภาพจาก สรอ. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอาจมีการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ และการเปิดบริการใช้มาตรการตรวจสอบที่จุดคัดกรองผู้ใช้บริการเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง ต้องสวมหน้ากากและปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ โดยจุดคัดครองมีการเตรียมการตรวจดังนี้ 

  1. ใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
  2. ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ ทั้งการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ การใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะ หรือลงชื่อในสมุดหากผู้ใช้บริการไม่ได้ติดตั้งทั้งสองแอปพลิเคชันนี้
ภาพการประชุมสำนักหอสมุดกลางเตรียมเปิดบริการหลังจากปิดบริการเลี่ยงการระบาดโควิด-19 ช่วงเดือนมกราคม 2564 (29 มกราคม 2564)
ภาพการประชุมสำนักหอสมุดกลางเตรียมเปิดบริการหลังจากปิดบริการเลี่ยงการระบาดโควิด-19 ช่วงเดือนมกราคม 2564 (29 มกราคม 2564)

หลังจากนั้น หน่วยนโยบายและแผนได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออ่านและติดตามข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 ที่ระบบเว็บบอร์ดภายในองค์กร และลงชื่อรับทราบ สำหรับการให้บริการหนังสือ (หมวด Q-Z) ชั้น 5 อาคาร 1 ให้ผู้ใช้บริการติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อหยิบหนังสือที่ชั้นให้ ยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาค้นหาหนังสือด้วยตนเอง ส่วนการให้บริการห้องน้ำจะต้องรักษาความสะอาดเข้มงวดขึ้น มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะชั้น 1 อาคาร 1

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมฯ (29 มกราคม 2564)
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมฯ (29 มกราคม 2564)

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด