20 เม.ย. 2566 ประชุมรับทราบนโยบายของรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางและส่งมอบงาน

20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 เพื่อรับทราบนโยบายของรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง โดยมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 วาระที่ 5.12 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ปภาศรี บัวสวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบงานของ ว่าที่ร้อยตรีสมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ให้กับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และได้นำเยี่ยมชมทุกหน่วยงานภายในสำนักหอสมุดกลาง

ภาพรองศาสตราจารย์ปภาศรี บัวสวรรค์ กล่าวแนะนำตนเอง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 20 เมษายน 2566
ภาพรองศาสตราจารย์ปภาศรี บัวสวรรค์ กล่าวแนะนำตนเอง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 20 เมษายน 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมรับทราบนโยบายและร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบงาน
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมรับทราบนโยบายและร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบงาน

รายงานและภาพ: พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล