พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคำสั่ง ปี 2557 แต่งโดย กองนิติกร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคำสั่ง ปี 2557 แต่งโดย กองนิติกร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคำสั่ง ปี 2557 แต่งโดย กองนิติกร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์