Comic & CG Painting คัมภีร์วาดการ์ตูนและลงสีด้วย Photoshop

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง การวาดการ์ตูนที่มี 2 สายหลัก คือ สายการ์ตูนเรื่อง (Comic) จะเน้นไปในการเล่าเรื่องด้วยภาพ มีลักษณะคล้ายกับการเขียนวรรณกรรมหรือการทำสตอรี่บอร์ด ส่วนสายภาพประกอบ (Ilustration) จะเน้นไปทางงานที่ สามารถสื่อสารความหมายออกมาในภาพเดียว มีความละเอียดสูงและมีเทคนิคในการลงสี เมื่อสองสายมารวมกันจะเป็น นักเขียนการ์ตูนและนักวาดภาพประกอบ โดยมี Photoshop เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยสร้างความฝันให้กลายเป็นจริง นอกจากนี้ยังแนะนำพื้นฐานการวาดการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ขั้นตอนและเทคนิคในการทำงานจริง

ชื่อเรื่อง: Comic & CG Painting คัมภีร์วาดการ์ตูนและลงสีด้วย Photoshop

ผู้เขียน: ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง, ปัณรสี อรุณรัตนานนท์, ปธมพร วิจิตร, ธันยพร ธนารุณ และนัฐสิทธิ์ นุชแดง

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • chapter 01 พื้นฐานการวาดรูป  หน้า   24
 • chapter 02 ความรู้เบื้องต้นในการวาดการ์ตูนด้วย Photoshop  หน้า   54
 • chapter 03 การวาดการ์ตูนคอมมิคเบื้องต้น  หน้า   76
 • chapter 04 การตัดเส้น ถมดำ และตึกรอบ  หน้า   90
 • chapter 05 การทำเส้นสปีด  หน้า 108
 • chapter 06 การทำสกรีนโทน  หน้า 120
 • chapter 07 การตกแต่งอื่นๆ  หน้า 160
 • chapter 08 การใส่คำบรรยาย  หน้า 182
 • chapter 09 เทคนิคประยุกต์ ในการทำงานจริง หน้า  202
 • chapter 10 ทฤษฎีสี แสงเงา และการเตรียมภาพก่อนลงสี  หน้า 222
 • chapter 11 เครื่องมือระบายสี  หน้า 260
 • chapter 12 การลงสีพื้นผิวสิ่งมีชีวิต  หน้า 282
 • chapter 13 การลงสีพื้นผิววัตถุ  หน้า 338
 • chapter 14 การลงสีเสื้อผ้า  หน้า 366
 • chapter 15 การทำพื้นหลัง  หน้า 394
 • chapter 16 เทคนิคประยุกต์ ในการทำงานจริง  หน้า 420
 • chapter 17 การนำเสนอผลงาน  หน้า 478