ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

ครอบคลุมเนื้อหาในด้านการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากชุมชน เป็นหลัก โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ด้วยกันคือตั้งแต่เรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของขยะมูลฝอย ขั้นตอนในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกำเนิด การเก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนส่ง การแปรสภาพ และการนำไปกำจัดหรือทำลาย

นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องของการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ คือ การใช้ซ้ำ การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การนำมาหมักทำปุ๋ย และการนำมาใช้เป็นพลังงาน ตลอดจนในเรื่องของวิธีการฝังกลบขยะที่เป็นอันตราย อย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ชื่อเรื่อง: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

ผู้เขียน: อาณัติ ต๊ะปินตา

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ
 • สารบัญ
 • สารบัญภาพ
 • สารบัญตาราง
 • บทที่ 1 บทนำ  หน้า     1
 • บทที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของขยะมูลฝอย  หน้า   45
 • บทที่ 3 ขั้นตอนในการจัดการขยะมูลฝอย  หน้า   69
 • บทที่ 4 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย  หน้า 115
 • บทที่ 5 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  หน้า 155
 • บทที่ 6 การบำบัดและกำจัดขยะที่เป็นอันตราย  หน้า 195
 • บรรณานุกรม  หน้า 225
 • ประวัติผู้เขียน  หน้า 229