จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ในมงคลวโรกาสพระประสูติกาล และพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา กรมศิลปากรได้รับ พระกรุณาธิคุณพระราชทานตอบคำถามเกี่ยวกับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ รวมทั้งพระราชทานพระฉายาลักษณ์ และเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดนำมารวบรวม ไว้ในหนังสือเล่มนี้ ส่วนเนื้อหาที่เป็นกิจกรรมของประชาชนที่จัดเฉลิมพระเกียรตินั้น กรมศิลปากร จำเป็นต้องคัดเลือกมาลงเพียงบางส่วน เนื่องจากมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก การกล่าวถึงพระนาม นามบุคคล ตำแหน่งยศ สถานที่ จะคงไว้ตามเหตุการณ์ในขณะนั้น

ชื่อเรื่อง: จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

จัดทำโดย: กรมศิลปากร

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ห้องรามคำแหงอนุสรณ์

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า ๗
 • พระประวัติ  หน้า ๑๗
 • การเตรียมงานพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่  หน้า ๒๕
 • พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่  หน้า ๕๓
 • พิธีลอยพระเกศา – พิธีเชิญพระเกศากราบนมัสการพระแม่คงคา  หน้า ๘๗
 • พิธีฝังพระสกุล  หน้า ๙๓
 • พระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตอบคำถาม เกี่ยวกับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  หน้า ๙๙
 • พระฉายาลักษณ์แสดงพัฒนาการ  หน้า ๑๑๓
 • พระฉายาลักษณ์ทรงฉายกับพระบรมวงศานุวงศ์  หน้า ๑๔๓
 • สิ่งของพระราชทาน สิ่งของทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สิ่งของที่ระลึก  หน้า ๑๕๐
 • งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระประสูติกาล  หน้า ๑๕๙ ภาคผนวก  หน้า ๑๙๔
 • เอกสารเนื่องในพระประสูติกาล  หน้า ๑๙๕
 • เอกสารพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่  หน้า ๒๐๗
 • เอกสารการถวายพระพร  หน้า ๒๒๓
 • พระราชกระแสทรงขอบใจ  หน้า ๒๓๔
 • ข่าวหนังสือพิมพ์  หน้า ๒๔๑
 • คำสั่ง บก. หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ (สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์)  หน้า ๒๘๘
 • แฟ้มภาพ  หน้า ๒๙๒ บรรณานุกรม  หน้า ๓๐๐