22 ธ.ค. 2566 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่สำนักหอสมุดกลาง “งานสุขสดใสปีใหม่ สก. 2567”

22 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 คณะทำงานสวัสดิการ สำนักหอสมุดลางจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ภายใต้ชื่อ “งานสุขสดใสปีใหม่  สก. 2567”  เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร

Read more

21 ธ.ค. 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Upskill & Reskill : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล”

21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Upskill & Reskill : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์

Read more

20 ธ.ค. 2566 โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ISO 9001:2015 กับการทำงานในสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

20 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ISO 9001:2015 กับการทำงานในสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

Read more

19 ธ.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567

19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และอาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

12 ธ.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางลงคะแนนสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.30 น. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง จัดให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาฯ มาใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีตรวจสอบเปิดหีบสรรหา ตรวจสอบบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นผู้ใช้สิทธิฯ ทยอยมาใช้สิทธิหย่อยบัตรสรรหา จนถึงเวลา 14.30

Read more

10 ธ.ค. 2566 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันคอมพิวเตอร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในงานกาชาด 100 ปี

10 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 19.00 น. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันคอมพิวเตอร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดร้านกาชาด ปี 2566 ซุ้ม 4.3 ร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ สวนลุมพินี

Read more

14 ธ.ค. 2566 หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง”

14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.15 – 12.00 น. หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง” ทั้งในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1

Read more

7 ธ.ค. 2566 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง แถลงนโยบายและแผนงานการบริหารงาน

7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและแผนงานการบริหารงาน จากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทั้ง 3 ท่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

9 ธ.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

9 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต (มือขวาทับมือซ้าย) นำโดยนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ณ หน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง ซี่งสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ วันที่ 9

Read more

26 พ.ย. 2566 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี

26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more