21 ธ.ค. 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Upskill & Reskill : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล”

21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Upskill & Reskill : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย วิทยากรโดย ดร.วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพวิทยากร ดร.วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช บรรยายเรื่อง "Upskill & Reskill : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย
ภาพวิทยากร ดร.วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช บรรยาย เรื่อง “Upskill & Reskill : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย

การอบรมฯ จัดขึ้นทั้งแบบ Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 12 คน และแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 66 คน

หัวข้อการอบรม
การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย

ภาพการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้ง Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet
ภาพการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้ง Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet
ภาพผู้เข้าอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดก่ลาง
ภาพผู้เข้าอบรม Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดก่ลาง

ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและตอบคำถามผู้เข้าอบรมฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อและการบริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย หลังจากการอบรมฯ เสร็จสิ้น วิทยากรและผู้เข้าอบรม Onsite ถ่ายภาพร่วมกัน

21 ธ.ค. 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Upskill & Reskill : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล"
ภาพวิทยากรและผู้เข้าอบรม Onsite ถ่ายภาพร่วมกัน

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด