20 ธ.ค. 2566 โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ISO 9001:2015 กับการทำงานในสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

20 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ISO 9001:2015 กับการทำงานในสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 กับการปฏิบัติงาน โดยมีนางมธุตฤณ เตียง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการฯ

ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการฯ
ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการฯ

วิทยากรบรรยาย ได้แก่

– ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) : นายภราดร สุขสัมมากร

– หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา : นางมธุตฤณ เตียง

– หัวหน้าคณะทำงานปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ : นายกษิดินทร์ เศวตชาติ

ภาพหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา นางมธุตฤณ เตียง บรรยายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ (QMC) และกระบวนการดำเนินงานคุณภาพ ISO
ภาพหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา นางมธุตฤณ เตียง บรรยายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ (QMC) และกระบวนการดำเนินงานคุณภาพ ISO

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการบริการ ตามนโยบายของศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นมา และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานทุก ๆ ด้าน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

ปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางได้ทำการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับขอบข่ายการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการสารนิเทศบนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2567

ภาพผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) นายภราดร สุขสัมมากร บรรยายเกี่ยวกับ PDCA (Plan Do Check Act) วงจรการบริหารปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธภาพยิ่งขึ้น
ภาพผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) นายภราดร สุขสัมมากร บรรยายเกี่ยวกับ PDCA (Plan Do Check Act) วงจรการบริหารปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธภาพยิ่งขึ้น

PDCA (Plan Do Check Act) วงจรการบริหารปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธภาพยิ่งขึ้น

P-Plan : การวางแผน
ตั้งเป้าหมายจากปัญหา สร้างแผนการทำงาน

D-Do : การลงมือทำ
ลงมือทำและเก็บข้อมูลเพื่อหาจุดอ่อนและจุดที่พัฒนาได้

C-Check : การตรวจสอบ
การตรวจสอบหาช่องทางและวิธีพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้เร็ว หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น

A-Act : การปรับปรุง
การปฏิบัติเชิงนโยบาย ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ดีขึ้น และนำมาเป็นมาตรการนโยบาย

ภาพหัวหน้าคณะทำงานปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ นายกษิดินทร์ เศวตชาติ บรรยายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อร้องเรียน ยกตัวอย่างปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง และการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
ภาพหัวหน้าคณะทำงานปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ นายกษิดินทร์ เศวตชาติ บรรยายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อร้องเรียน ยกตัวอย่างปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง และการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
ภาพบุคลากรใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ISO 9001:2015 กับการทำงานในสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ISO 9001:2015 กับการทำงานในสำนักหอสมุดกลาง

อ้างอิงแหล่งข่าว

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2566, 9 สิงหาคม). การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001. https://www.lib.ru.ac.th/about/iso-index.php

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพพิธีเปิดจาก: นายนฤดม วงษ์พรมมาณ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง