Tag Archives: รับบริจาค

เดือนพฤศจิกายน 2556 คัดเลือกหนังสือจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย

เดือนพฤศจิกายน 2556 คัดเลือกหนังสือจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทยเดือนพฤศจิกายน 2556 งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปคัดเลือกหนังสือภาษาอังกฤษ จากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย จำนวน 154 ชื่อเรื่อง 441 เล่ม เพื่อนำมาให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


เดือนมกราคม 2556 รับบริจาคและรวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด

เดือนมกราคม 2556 รับบริจาคและรวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดวันที่ 18 มกราคม 2556 สำนักหอสมุดกลางได้ร่วมโครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่าทิ้ง” ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยเป็นสื่อกลางรับบริจาคและรวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ นำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงทพฯ เพื่อใช้เป็นบัตรคำอักษรเบรลล์สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้รับบริจาคหนังสือ จากสำนักหอจดหมายเหตุ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักหอจดหมายเหตุ บริจาคหนังสือจดหมายเหตุฯ

สำนักหอจดหมายเหตุ บริจาคหนังสือจดหมายเหตุ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีให้กับสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 5 เล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ออกรับหนังสือจดหมายเหตุฯ

ภาพหนังสือออกรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 35 เล่ม ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ที่มาภาพ : http://www.flickr.com/photos/shutterhacks/4474421855/