วันที่ 16 ธ.ค. 2562 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 ธ.ค. 62 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกรับหนังสือบริจาค โขน มรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการแรกของประเทศไทย” จำนวน 5 เล่ม และหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562” จำนวน 2 เล่ม จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีคุณศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ และคุณศักดิ์ชัย คำแหลมหลัก เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือดังกล่าว

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ