Tag Archives: รับบริจาค

วันที่ 29 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

บุคลากรตัวแทน (ซ้าย) จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ เป็นผู้รับมอบ
บุคลากรตัวแทน (ซ้าย) จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตัวแทน จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหนังสือบริจาคให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง Continue reading วันที่ 29 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 25 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)
ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)” จำนวน 5 เล่ม Continue reading วันที่ 25 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 22 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ บริจาคหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง
ภาพอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ บริจาคหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือให้กับ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 3 รายการ Continue reading วันที่ 22 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 14 ต.ค. 2564 รับวารสารบริจาค จากคุณทวีศักดิ์ เกษปทุม

ภาพนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (กลาง) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบวารสารบริจาค คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม (ขวา)
ภาพนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (กลาง) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบวารสารบริจาค คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม (ขวา)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม ได้บริจาควารสารภาษาไทย ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 ชื่อเรื่อง Continue reading วันที่ 14 ต.ค. 2564 รับวารสารบริจาค จากคุณทวีศักดิ์ เกษปทุม

วันที่ 10 มี.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 10 มี.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับหนังสือบริจาค เรื่อง “นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถิ่น” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง Continue reading วันที่ 10 มี.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง