Tag Archives: รับบริจาค

วันที่ 31 ส.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากกรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง

ภาพปกหนังสือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2511-2550
ภาพปกหนังสือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2511-2550

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบหนังสือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2511-2550 ” Continue reading วันที่ 31 ส.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากกรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง

การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับ หนังสือ“การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ใน สังคมไทย” เขียนโดย รัตนพล ชื่นค้า

ในสังคมไทยปัจจุบันพบว่ามีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ มีศาล และเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงการเคารพนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน โดยมักเรียกตัวละครศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นว่า “เจ้าพ่อ” และ “เจ้าแม่Continue reading การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

กุญแจการแพทย์แผนไทย

ภาพปกหนังสือ เรื่อง กุญแจการแพทย์แผนไทย
ภาพปกหนังสือ เรื่อง กุญแจการแพทย์แผนไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “กุญแจการแพทย์แผนไทย” จำนวน 3 เล่ม เขียนและเรียบเรียงโดย พท.ป. ธนิสร ศรีวานิชภูมิ และ พท.ป. ธนภณ ลิมปอารยะกุล Continue reading กุญแจการแพทย์แผนไทย

วันที่ 27 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

คุณศุภมาศ กิจจาการ ได้มอบหนังสือ “OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” จำนวน 3 เล่ม และ “OKRs paybook โอเคอาร์ จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” จำนวน 3 เล่ม หนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ จัดทำโดย คุณ กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ และได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งของคำนำว่า “สำหรับผู้ที่สนใจในการนำ OKRs มาใช้ สามารถศึกษาได้จากทั้ง 2 เล่มนี้ ควบคู่กันไป จะทำให้เข้าใจเรื่องราวของ OKRs ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” Continue reading วันที่ 27 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

วันที่ 6 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ เรื่อง เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ เรื่อง เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือ “เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน” จำนวน 3 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 6 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ