วันที่ 24 พ.ย. 2562 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ 24 พ.ย. 2562 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป่าหมายพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาค “ชุด : ผ้าราษฎรบนพื้นที่สูง อัตลักษณ์เส้นใยชนเผ่า” จำนวน 40 เล่ม และหนังสือ “ชุด : องค์ความรู้เกี่ยวกับราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) 9 ชนเผ่า” จำนวน 72 เล่ม จากกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีคุณมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือดังกล่าว

หนังสือชุด : องค์ความรู้เกี่ยวกับราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) 9 ชนเผ่า
หนังสือชุด : องค์ความรู้เกี่ยวกับราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) 9 ชนเผ่า
หนังสือชุด : องค์ความรู้เกี่ยวกับราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) 9 ชนเผ่า
หนังสือชุด : องค์ความรู้เกี่ยวกับราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) 9 ชนเผ่า
หนังสือชุด : องค์ความรู้เกี่ยวกับราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) 9 ชนเผ่า
หนังสือชุด : องค์ความรู้เกี่ยวกับราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) 9 ชนเผ่า

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ